Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Download Algemene Voorwaarden Vertaalbureau La France (PDF)


Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van

AAA Vertaalbureau La France, Generaal de Wetlaan 17, Andijk

Artikel 1     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1    Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2    Opdrachtnemer : de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder 1.1 heeft aanvaard.

Artikel 2        Algemeen

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de daarmee verband houdende dienstverlening.

2.2    Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 3        Offertes - aanbiedingen

3.1    Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

3.2    Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.

3.3    Een opdracht wordt onder zodanig voorbehoud aanvaard dat opdrachtnemer gerechtigd is binnen vijf werkdagen na aanvaarding van de opdracht deze te retourneren. Opdrachtnemer is in dergelijk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

3.4    Aanvaarding van een opdracht, alsmede het doen van een aanbod als bedoeld onder 3.2, dienen schriftelijk te geschieden.

Artikel 4    Opdracht

4.1    Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste vermogen uit te voeren.

4.2    De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer te verrichten prestatie.

4.3    Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijziging van de overeenkomst meewerken indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie na wijziging althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

4.4    Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.

4.5    Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

4.6    Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, mits opdrachtgever de hierdoor voor opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt mede begrepen de door opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst, en in elk geval de kosten welke opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder begrepen die van gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.

Artikel 5    Prijs

5.1    Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

5.2    De prijs die opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.3    Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden wordt aangeleverd, welke opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aan gaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

Artikel 6    Betalingstermijn

6.1    Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

6.2    Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist.

6.3    Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd.

6.4    Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is opdrachtgever voorts gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van opdrachtnemer, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75, --.

Artikel 7    Wijze van levering - eigendomsvoorbehoud

7.1    Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever zijn beroep of bedrijf uitoefent.

7.2    Opdrachtnemer is niet gehouden de door hem verrichte prestatie in gedeelten af te leveren.

7.3    De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren prestatie weigert in ontvangst te nemen.

7.4    Iedere aflevering van de door opdrachtnemer verrichte prestatie geschiedt onder voorbehoud van de eigendom van de stoffelijke zaken welke aan de aflevering verbonden zijn. Het eigendom gaat over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 8    Termijn van levering

8.1    Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

8.2    De binding van de opdrachtnemer aan de eventueel overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever en de opdrachtnemer wijziging in de specificaties van de opdracht zijn overeengekomen. Partijen zijn gehouden in dergelijk geval een nieuwe termijn overeen te komen. Indien partijen geen nieuwe termijn overeenkomen is het bepaalde van artikel 8.1 van toepassing.

8.3    Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen termijn te wijzigen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden wordt aangeleverd, welke opdrachtnemer tot meer werkzaamheden noodzaken dan deze bij het aan gaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

8.4    De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door opdrachtnemer mogelijk te maken.    

Artikel 9    Onderzoek bij aflevering

9.1    De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient evenbedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. 

9.2    De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een ondeugdelijke prestatie te herstellen.

9.3    De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen de gestelde termijn te doen.

9.4    Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

9.5    De prestatie van de opdrachtnemer geldt in ieder geval als deugdelijk indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 10    Auteursrecht

10.1    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op de door hem geleverde prestatie.

10.2    De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren tegen aanspraken op grond van inbreuk op eigendoms-, octrooi-, en auteursrecht betreffende de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 11    Geheimhouding

11.1    Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding van alle informatie welke verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12    Overmacht

12.1    Tekortkomingen van opdrachtnemer kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zijn niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

12.2    Tekortkomingen door opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van brand, ongeval, ziekte, uitvoerbeperkingen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, worden aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 13    Aansprakelijkheid - Vrijwaring

13.1    De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schadevergoeding uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

13.2    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de overeengekomen prijs.

13.3    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letselschade, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is het bepaalde in artikel 13.2 niet van toepassing en is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

13.4    De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is gelimiteerd tot € 45.378,--.

13.5    Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor informatiedragers van welke aard ook, aan hem ter beschikking gesteld voor de nakoming van de overeenkomst.

13.6    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten of schaden, van welke aard ook en door wie ook geleden, welke het gevolg zijn van het transport of de verzending van infromatie(dragers). Hieronder is mede begrepen de aflevering van de prestatie uit de overeenkomst.

13.7    Indien de opdrachtnemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 14    Afwijking

14.1    Afwijking van deze vorrwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.

Artikel 15    Geschillenbeslechting

15.1    Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan wel nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 16    Toepasselijk recht

16.1    De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlandse recht.    


Algemene Voorwaarden Copyright Privacy Statement